AKTUALITĀTES
 Sākumlapa / MISIJA. VĪZIJA. VĒRTĪBAS. MĒRĶIS.
2021./2022.m.g. mācību darba mērķis:

Skolā izveidota vide, kurā bērniem ir vēlēšanās mācīties, ieviešot:

 • aktīvās stundas modeli un atbalsta sistēmu skolēniem un skolotājiem;
 • diferencētu/individualizētu pieeju mācību procesam, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ikvienam.
2021./2022.m.g. sasniedzamais rezultāts skolēniem:

Skolēni, iesaitoties stundas darbā un interešu izglītības nodarbībās, izvērtē sava darba rezultātus un plāno turpmākos soļus mērķa sasniegšanai.

Galvenie uzdevumi:

 • Ieviest un realizēt aktīvās mācīšanās modeli skolā, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un pieejamu iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību ikvienam, sadarbojoties skolas personālam, skolēniem un vecākiem.
 • Radīt un attīstīt atbalsta sistēmu skolēniem un skolotājiem, lai nodrošinātu fizisko un emocionālo drošību un labizjūtu mācīšanas un mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.
 • Radīt iespējas skolēniem darboties interešu izglītības pulciņos, izkopt un attīstīt prasmes mākslas, kultūras un sporta jomās, veicināt fiziskās un garīgās veselības attīstību.
 • Aktivizēt izglītības iestādes personāla, skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību, pilnveidot vecāku un skolas pašpārvaldes līdzdalību mācību un audzināšanas procesā.
 • Jelgavas Centra pamatskolas MISIJA:

  Atpazīstama, dinamiska izglītības iestāde, kurā iegūst kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi ikviena izaugsmei vidē, kas veicina patstāvību un sadarbību, atbildīgu cilvēku izaugsmi ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.

  Jelgavas Centra pamatskolas VĪZIJA:

  Mūsdienīga skola kā piedzīvojumu, iedvesmas un iespēju vieta

  Jelgavas Centra pamatskolas MĒRĶIS:

  Veidot izglītības vidi, kas:

  • palīdz bērniem augt priecīgiem, zinošiem, prasmīgiem, pašapzinīgiem, protošiem sadarboties un uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus un sasniegt savus mērķus;
  • veido drošu pamatu skolēnu konkurētspējai turpmākajā izglītības ieguvē un karjeras izvēlē, pētot un ieviešot labākās mācību pieejas un integrējot tās mācību procesā;
  • vecākiem un skolotājiem sniedz iespēju nepārtraukti pilnveidoties.
  Jelgavas Centra pamatskolas VĒRTĪBAS:

  skolēni- skolotāji- vecāki

  sadarbība, atbildība, līdzdalība, drosme

  SKOLAS VĒSTURE

  Skola celta 1958.gadā. No 1990.-1994. gadam noris skolas ēkas kapitālais remonts un pārbūves darbi. 1994. gada 1.septembrī pilsētas 1.- 4. klašu skolēnus uzņem pilnīgi jauna skola - Jelgavas pilsētas 3.sākumskola. 1997.gada 1.septembrī skola iegūst pamatskolas pirmā posma statusu. Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 28.02.2013 lēmumu Nr.2/6 no 2013.gada 1.jūnija skolas nosaukums tiek mainīts uz Jelgavas 3.sākumskola.

  Jelgavas Centra pamatskolas LOGO:

  "Katrā bērnā ir zvaniņi,pedagoga pienākums panākt, lai tie skanētu."

  AKTUALITĀTES 07.12.2021

  Paziņojums!

  Atjaunota skolas ēdienkarte 6.12.- 10.12.2021

  Apskatīt

  Saistītie interneta resursi: